ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Έκθεση τριών εθνικών ερευνών για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία)

Η παρούσα έκθεση συγκρίνει τα αποτελέσματα τριών εθνικών ερευνών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Η κάθε επιμέρους έρευνα αποτυπώνει πληροφορίες σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στον ευρωπαϊκό Νότο και κάνει έναν κριτικό απολογισμό των πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) και της εφαρμογής τους. Αυτό που, δυστυχώς, διαφαίνεταιείναι ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές οδηγεί πρακτικάστον κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών και στην επακόλουθη εκμετάλλευσήτους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η έρευνα Παιδιά Έρμαια στηρίζεται σε συνεντεύξεις με επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα ανήλικα καθώς και σε έγγραφα πολιτικής (policy papers), κανονισμούς και νομοθεσίες, και καταγράφει μαρτυρίες σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στη ζωή των ανηλίκων τα ελλιπή και δυσλειτουργικά συστήματα προστασίας και ο κοινωνικός τους αποκλεισμός.


This report is the comparative outcome of three national studies in Greece, Spain and Italy. Each study provides information regarding the protection of unaccompanied minors in the European South and offers a critical account of the policies (on a national as well as European level) and their implementation. Regretfully, what is discernible is that the way that the policies are implemented practically leads to the social exclusion of the children, and their subsequent exploitation, leading to their inabil-ity to exercise their rights. The research Children Cast Adrift relies on interviews with professionals working directly with UAM, as well as policy papers, regulations and legisla-tion, and records testimonies on the effects of social exclusion and the partial and ineffective child protection systems on the life of minors.

Παιδιά Έρμαια – Συγκριτική μελέτη [PDF] Αποκλεισμός και εκμετάλλευση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία

Παιδιά Έρμαια – Εθνική Μελέτη [PDF] Αποκλεισμός και εκμετάλλευση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα

Children Cast Adrift – Italy [PDF] The exclusion and exploitation of unaccompanied minors (UAMs)

Children Cast Adrift – Spain [PDF] The exclusion and exploitation of unaccompanied minors (UAMs)

Children Cast Adrift – Comparative Report [PDF] The exclusion and exploitation of unaccompanied minors (UAMs) in Greece, Spain and Italy

Children Cast Adrift – Greece [PDF] The exclusion and exploitation of unaccompanied minors (UAMs)